Grondverzetbedrijf Terschelling TRIP HEK BV
Loonbedrijf & Grondverzet
Terschelling
CONTACT

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Cumela Voorwaarden

Trip Hek bv is aangesloten bij Cumela, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze downloaden in pdf formaat.

Copyright

Niets van de websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronische, mechanische, door fotokopieën, opname of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trip Hek bv. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Trip Hek bv en/of haar licentiegevers en/of de maker(s) hiervan.